Thay doi dang ky kinh doanh dia chi tru so chinh cua cong ty

Thay đổi đăng ký kinh doanh địa chỉ trụ sở chính của công ty

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Thay doi dang ky kinh doanh ten cong ty

Thay đổi đăng ký kinh doanh tên công ty

Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thay doi dang ky kinh doanh nguoi dai dien theo phap luat cua cong ty trach nhiem huu han, cong ty co phan

Thay đổi đăng ký kinh doanh người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Thay doi dang ky kinh doanh bo sung, thay doi nganh, nghe kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Dang ky thay doi dang ky kinh doanh von dieu le, thay doi ty le von gop

Đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

Trường hợp công ty tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký...

Thay doi dang ky kinh doanh co dong sang lap cong ty co phan

Thay đổi đăng ký kinh doanh cổ đông sáng lập công ty cổ phần

. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì thực hiện như sau:....

Thay doi dang ky kinh doanh thanh vien cong ty trach nhiem huu han hai thanh vien tro len

Thay đổi đăng ký kinh doanh thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Thay doi dang ky kinh doanh: Thay doi thanh vien hop danh

Thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi thành viên hợp danh

Trường hợp tiếp nhận thành viên hợp danh mới, chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, công ty hợp danh gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Thay doi dang ky kinh doanh von dau tu cua chu doanh nghiep tu nhan

Thay đổi đăng ký kinh doanh vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi Thông báo về việc thay đổi vốn tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.