Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (quyết toán thuế TNCN)

Cập nhật: 11:40 AM, 04/11/2010

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (quyết toán thuế TNCN) theo hai trường hợp sau đây:

1/ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (quyết toán thuế TNCN) trong trường hợp thuế Thu nhập cá nhân được khấu trừ tại nguồn :

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (quyết toán thuế TNCN) khấu trừ tại nguồn gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (quyết toán thuế TNCN) khấu trừ tại nguồn mẫu 04/TNCN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.

- Bảng quyết toán chi tiết thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 04-1/TNCN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.

Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân uỷ quyền cho bên khấu trừ tại nguồn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (quyết toán thuế TNCN)  năm thì gửi cho Bên khấu trừ văn bản uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 04- 2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC và Bảng kê số ngày cư trú tại Việt Nam (nếu có). Bên khấu trừ tại nguồn quyết toán thay thực hiện lưu giữ các văn bản đó tại trụ sở của mình, không phải nộp cùng hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

2/ Trường hợp cá nhân khai thuế thu nhập trực tiếp với cơ quan thuế:

Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp cá nhân khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế bao gồm :

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (quyết toán thuế TNCN) mẫu số 06A/TNCN hoặc mẫu số 06B/TNCN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.

- Bảng kê số ngày cư trú tại Việt áp dụng đối với cá nhân là người nước ngoài theo mẫu số 06-1/TNCN ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC.

- Bảng kê các biên lai nộp thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế, các chứng từ xác định số thuế được trừ, được miễn, giảm.

3/ Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Chúc bạn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (quyết toán thuế TNCN).