Mẫu hóa đơn

Cập nhật: 09:55 AM, 29/07/2010

Mẫu hóa đơn theo quy định hiện hành hiện nay gồm có các loại:

1. Hóa đơn GTGT 3 liên, mẫu số 01-GTKT-3LL

2. Hóa đơn GTGT 2 liên, mẫu số 01-GTKT-2LN

3. Hóa đơn bán hàng 3 liên, mẫu số 02-GTTT-3LL

4. Hóa đơn bán hàng 2 liên, mẫu số 02-GTTT-2LN

5.  Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính, mẫu số 05TTC-3LL

6.  Hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản, mẫu số 06TMH-3LL

7.  Hóa đơn bán lẻ (sử dụng cho máy tính tiền), mẫu số 07MTT

8.  Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, mẫu số 03VT-3LL (ký hiệu xêry.../99 trở đi)

9. Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, mẫu số 04/XKĐL/3LL

10.  Hóa đơn thu phí bảo hiểm, mẫu số 05BV/BH hay 05/BH

11.  Hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, mẫu số 01/TSTT-3L

12.  Hóa đơn bán tài sản thanh lý, mẫu số HĐ/TSTL-3L

13.  Hóa đơn bán hàng dự trữ Quốc gia, mẫu số 02HDT-4LH.

Trên đây là 13 loại mẫu hóa đơn được sử dụng hiện nay bạn cần tham khảo, kể từ ngày 01/01/2011 doanh nghiệp được quyền tự in hóa đơn nếu có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.