Thuế trước bạ ô tô

Cập nhật: 10:07 PM, 08/09/2010

Thuế trước bạ ô tô được quy định cụ thể tại khoản 5 điều 7 Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế trước bạ. Theo đó thuế trước bạ ô tô (kể cả khung, tổng thành máy của xe ôtô) mức thu như sau:

1. Xe Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10% (mười phần trăm) đến 15% (mười lăm phần trăm). Trong đó:

a) Số chỗ ngồi trên xe ôtô được xác định theo thiết kế của nhà sản xuất.

b) Xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe (sau đây gọi là xe ôtô dưới 10 chỗ ngồi) không bao gồm: xe lam; xe ôtô thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng hoá

c) Căn cứ quy định về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 80/2008/NĐ-CP, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) giao cho cơ quan chức năng xây dựng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ cụ thể để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

2. Đối với xe ô tô (kể cả rơ moóc, sơ mi rơ moóc) khác, không phải là xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi theo quy định tại điểm 5.1 khoản này và không phải là xe chuyên dùng thuộc các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ thì nộp lệ phí trước bạ (thuế trước bạ ô tô) theo tỷ lệ: 2% (hai phần trăm).

Thuế trước bạ ô tô đang được quốc hội nghiên cứu và sửa đổi cho phù hợp với tình hình kinh tế và chính sách thuế Việt Nam.