Địa điểm kê khai nộp thuế môn bài

Cập nhật: 12:14 PM, 18/07/2010

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế;

- Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế;

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Hộ kinh doanh đăng ký nộp thuế môn bài với cơ quan thuế cấp nào thì kê khai, nộp thuế môn bài tại cơ quan cấp thuế cấp đó. Trường hợp hộ kinh doanh có nhiều cửa hàng trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng một địa phương thì Hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế của bản thân Hộ kinh doanh, đồng thời kê khai, nộp thuế Môn bài cho các cửa hàng trực thuộc đóng trên cùng địa phương. Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu dóng ở những địa phương khác thì kê khai, nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế nơi có chi nhánh, của hàng, cửa hiệu kinh doanh.

Sau khi nộp thuế môn bài Hộ kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu được cơ quan thuế cấp một thẻ Môn bài hoặc một chứng từ chứng minh đã nộp thuế môn bài (biên lai thuế hay giấy nộp tiền vào ngân sách có xác nhận của kho bạc) ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh … làm cơ sở để xuất trình khi các cơ quan chức năng kiểm tra hộ kinh doanh.

Cơ sở Hộ không có địa chỉ cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, hộ vận tải, nghề tự do khác … nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp ĐKKD.

1. Tờ khai hợp lệ: Tờ khai gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:

-  Tờ khai được lập đúng mẫu quy định;

-   Ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại .. của cơ sở kinh doanh.

-   Được người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

2.  Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế môn bài Nộp tờ khai thuế Môn bài cho cơ quan quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc như chi nhánh, cửa hàng … kinh doanh ở cùng một địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp tờ khai thuế Môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc khác ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp tờ khai thuế Môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của đơn vị trực thuộc.

Người nộp thuế kinh doanh không có địa chỉ cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, hộ vận tải, nghề tự do khác … nộp hồ sơ kê khai thuế Môn bài cho Chi cục thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.

3. Thời hạn nộp tờ kê khai thuế

-  Trường hợp người nộp thuế đang kinh doanh, thời hạn nộp tờ khai thuế Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm đó.

-   Trường hợp người nộp thuế hoặc đơn vị trực thuộc của người nộp thuế bắt đầu kinh doanh, thời gian nộp tờ khai thuế Môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

4. Trách nhiệm pháp lý của cơ sở kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh đối với việc kê khai.

Cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của việc lập tờ khai thuế. Trường hợp cơ quan thuế qua công tác kiểm tra, thanh tra phát hiện các số liệu trên tờ khai thuế là không trung thực, không chính xác, cơ sở kinh doanh sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.