Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Cập nhật: 02:46 PM, 14/09/2010

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009; các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt bãi bỏ các quy định tại Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11; Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hiện nay Luật thuế tiêu thụ đặc biệt chủ yếu đánh vào ba mặt hàng chính là rượu, thuốc lá, ô tô và các dịch vụ đặc thù (biểu thuế tiêu thụ đặc biệt). Danh mục hàng hóa, dịch vụ là đối tượng của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được Quốc hội xem xét bổ sung phù hợp với tình hình quản lý kinh tế nhà nước.