Mẫu thuế TNCN

Cập nhật: 12:07 PM, 27/09/2010

Mẫu thuế tncn hiện hành bao gồm 20 nhóm mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 84/2008/TT-BTC  ngày 30 tháng 9 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Các mẫu thuế tncn này bao gồm:

- Mẫu thuế tncn Nhóm 1: Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

- Mẫu thuế tncn Nhóm 2, 3,4: Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

- Mẫu thuế tncn Nhóm 5: Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân có ký hợp đồng lao động; Tờ khai quyết toán thuế tncn.

- Mẫu thuế tncn  Nhóm 6: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân; bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn; bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại; bảng kê chi tiết thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ trúng thưởng;

- Mẫu thuế tncn Nhóm 7: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

- Mẫu thuế tncn Nhóm 8: Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân; tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

- Mẫu thuế tncn Nhóm 9: Thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh ;giảm trừ cho người phụ thuộc; tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

- Mẫu thuế tncn Nhóm 10: Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân;  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

- Mẫu thuế tncn Nhóm 11: Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

- Mẫu thuế tncn Nhóm 12: Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân; tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

- Mẫu thuế tncn Nhóm 13: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân;bảng chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm.

- Mẫu thuế tncn Nhóm 14: Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân;tờ khai thuế thu nhập cá nhân

- Mẫu thuế tncn Nhóm 15: Đăng ký nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán

- Mẫu thuế tncn Nhóm 16: Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh;

- Mẫu thuế tncn Nhóm 17: Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

- Mẫu thuế tncn Nhóm 18:  Văn bản đề nghị giảm từ thuế thu nhập cá nhân

- Mẫu thuế tncn Nhóm 19: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân; bảng quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế; bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

- Mẫu thuế tncn Nhóm 20: Thư xác nhận thu nhập năm.

Mẫu thuế tncn (Down load - Tải về)® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này