Các khoản thu nhập nào của doanh nghiệp không được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Cập nhật: 04:04 PM, 19/07/2010

Theo qui định tại điểm 2.6 Mục I phần H thông tư số 130/2008/TT-BTC, ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài Chính

Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:

a) Các khoản thu nhập khác: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), các loại giấy tờ có giá khác, hu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, Thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ, Hoàn nhập các khoản dự phòng. Khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòi được., Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ, Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót do doanh nghiệp phát hiện ra,

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác.

c) Thu nhập từ kinh doanh trò chơi có thưởng, cá cược theo quy định của pháp luật.

d) Thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

 ® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này