Ban hành hướng dẫn về xóa nợ thuế phát sinh trước 1/7/2007

Cập nhật: 09:49 AM, 24/12/2013

Thủ tướng có quyền xóa nợ đối với trường hợp nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 10 tỷ đồng trở lên; Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền xóa nợ thuế từ 5 đến dưới 10 tỷ đồng; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền xóa nợ thuế dưới 5 tỷ đồng.

Đó là thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được quy định tại Thông tư 179/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007. Theo đó, thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt căn cứ vào tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt.
Thông tư 179 nêu rõ, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt sẽ được áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đáp ứng điều kiện: gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh sẽ được xóa nợ thuế.
DNNN đã giải thể còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phải đảm bảo các điều kiện: DNNN hạch toán độc lập và đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền.
Đối với DN cổ phần hóa thì phải đảm bảo các điều kiện: Đã chuyển từ DNNN thành công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập công ty cổ phần; Khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chưa được giảm vốn nhà nước có tại DN khi xác định giá trị DN để cổ phần hóa hoặc khi DN chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 01 năm 2014. Bãi bỏ Thông tư số 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 1/7/2007./.
Theo TBTC online