Các vấn đề pháp lý sau khi thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Cập nhật: 02:37 PM, 09/11/2010

Câu hỏi: Xin Luật sư tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi thành lập chi nhánh công ty nước ngoài?

Trả lời:

Về vấn các vấn đề pháp lý sau khi thành lập chi nhánh công ty bạn quan tâm tôi có một số trao đổi như sau:

1. Trách nhiệm thông báo hoạt động của Chi nhánh

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Chi nhánh phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về những nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở của Chi nhánh;

- Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài;

- Người đứng đầu Chi nhánh;

- Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh, cơ quan cấp Giấy phép;

- Nội dung hoạt động của Chi nhánh.

Chi nhánh phải chính thức hoạt động và thông báo cho Sở Công thương về việc mở cửa hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

2. Chế độ báo cáo hoạt động của Chi nhánh

Định kỳ hàng năm, trước ngày làm việc cuối cùng của tháng 01 năm kế tiếp Chi nhánh phải gửi báo cáo bằng văn bản về hoạt động trong năm của mình tới Sở công thương.

Chi nhánh phải thực hiện chế độ báo cáo tài chính, chế độ báo cáo thống kê theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam, Chi nhánh có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, nếu có sự thay đổi về nhân sự được tuyển dụng làm việc tại Chi nhánh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, Chi nhánh phải gửi báo cáo kèm theo bản sao những tài liệu có liên quan đến Sở công thương.

 

Ls Đặng Văn Hoàng – www.asimic.com - www.lienvietluat.com

....................................................................................................................................................................

Chuyên mục Tư vấn Luật được sự Công tác tư vấn của Công ty Asimic & Liên Việt Luật.

Những ý kiến pháp lý của đưa ra chỉ giải đáp cho câu hỏi cụ thể nêu trên. Luật sư của Asimic & Liên Việt Luật đã hết sức cố gắng mang đến cho người sử dụng những thông tin cập nhật và có tính thực tiễn. Tuy nhiên, những thông tin cũng như các văn bản luật tham chiếu có thể có những thay đổi vào thời điểm người sử dụng có được những ý kiến này. Hơn nữa, trên thực tế có nhiều văn bản giải thích luật pháp khác nhau, nên để có thể vận dụng luật pháp vào những vấn đề cụ thể, người sử dụng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý của mình hoặc các luật sư của Asimic & Liên Việt Luật để được tư vấn cụ thể hơn. Bản quyền Ý kiến pháp lý nêu trên thuộc về công ty tư vấn Asimic & Liên Việt Luật, trừ những nội dung trích nguyên văn quy định của pháp luật. Mọi hành vi tái sử dụng Ý kiến pháp lý này mang mục đích thương mại phải được sự đồng ý của Asimic & Liên Việt Luật

Để liên hệ với Luật sư của Asimic & Liên Việt Luật

Bạn hãy liên hệ tại địa chỉ www.asimic.com www.lienvietluat.com