Sách Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế

Cập nhật: 09:59 AM, 07/10/2013

Tên sách: Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế

Số trang:

Khổ in: 20*28

NXB: NXB Tài Chính

Tác giả: Hà Thị Ngọc Hà

Nội dung cuốn sách “Hướng dẫn thực hành thuế và kê toán thuế doanh nghiệp” bao gồm:

Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Quyết định sô 15/2006/QĐ-BTC -  đã được sửa đổi, bổ sung theo: Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009, Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 17/10/2009, Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 07/11/2008 của Bộ Tài Chính)

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Đá được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ tài chính)

Chương I Quy định chung về kế toán thuế

Chương II Thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng

Chương III Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương IV Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và kế toán thuế XNK

Chương V Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Chương VI Thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 046.292.7243 - Hotline: 0963.680.420 ( Chị Mai )