Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp: ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2012

Cập nhật: 10:24 AM, 03/09/2013

Tên sách: Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp - Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2012

Mã sách: HDTH02

Số trang:

THÔNG TIN SÁCH

Ngày 31/12/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 244/2009/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC. Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành các Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp; số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009 hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ; số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;  số 106/2008/TT-BTC ngày 17/11/2008 Hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) Chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC.

Trong những năm vừa qua, các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu,... chính sách tài chính, pháp luật về bảo hiểm, đặc biệt là tỷ lệ tính trích các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có nhiều bổ sung, sửa đổi. Đặc biệt, gần đây, Chính phủ và Bộ Tài chính vừa ban hành các văn bản: Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 Hướng dẫn thi hành thuế tiêu thụ đặc biệt, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 Sửa đổi, bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 Hướng dẫn thi hành thuế bảo vệ môi trường,

Trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp, các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành, để giúp cho bạn đọc nắm vững và thực hiện tốt các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, các luật thuế mới ban hành, TS. Phạm Huy Đoán - Nguyên Giám đốc công ty kiểm toán AASC - Bộ Tài chính biên soạn cuốn sách"Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp - Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2012"


Nội dung cuốn sách gồm có 13 chương, 2 phụ lục:
Chương I:  Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp 
Chương II:  Kế toán vốn bằng tiền  
Chương III:  Kế toán Tài sản cố định 
Chương IV:  Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ 
Chương V:  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  
Chương VI:  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 
Chương VII:  Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá 
Chương VIII:  Kế toán các khoản đầu tư tài chính  
Chương IX:   Kế toán bất động sản đầu tư 
Chương X:  Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 
Chương XI:  Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng 
Chương XII:  Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ 
Chương XIII:  Báo cáo tài chính


Phụ lục số 1:  Hệ thống Chứng từ kế toán   
Phụ lục số 2:  Hệ thống Sổ kế toán  

Cuốn sách đã trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán theo các chương đã nêu ở trên đồng thời cập nhật các Thông tư mới bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế khác và chính sách tài chính doanh nghiệp.
Đặc biệt, tác giả đưa ra các ví dụ minh hoạ trong từng phần thực hành kế toán, hướng dẫn theo các Thông tư mới nhất phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán doanh nghiệp; các ví dụ minh hoạ của từng phần hành kế toán; hướng dẫn định khoản kế toán, lên sơ đồ chữ T và lập báo cáo tài chính của Doanh nghiệp nói chung; Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính hợp nhất; Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính tổng hợp.

Với những nội dung nêu trên, cuốn sách đã bổ sung và cung cấp những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp. Vì vậy, cuốn sách này là tài liệu tham khảo đầy đủ và hữu ích cho các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán.

 

ĐẶT MUA SÁCH "Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp - Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2012"

LIÊN HỆ: 046.292.7243 - Hotline: 0963.680.420 ( Chị Mai )