Sách Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2012

Cập nhật: 04:12 PM, 23/08/2013

Tên sách: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhở và vừa 2012

Mã sách: CDKT2012

Số trang: 500

NXB: Tài chính

THÔNG TIN SÁCH:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành phần quan trọng của nền kinh tế, đóng góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Ngày 04/10/2011 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, bổ sung áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước, bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. (Có hiệu lực từ 01-01-2012). Và các văn bản mới như: Quyết định 54/2011/QĐ-TTg 11/10/2011 gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Thông tư 23/2011/TT-BLĐTBXH, 16/09/2011 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình. Quyết định 975/QĐ-BKHĐT ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, các quy định mới nhất về chính sách thuế, nhà xuất bản Tài chính giới thiệu cuốn sách:

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN  DOANH NGHIỆP NHỎ & VỪA SỬA ĐỔI BỔ SUNG ( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/1/2012)
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :
Phần thứ nhất : Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đẫ được sửa đổi bổ sung
(theo thông tư 138/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính Ngày 4/10/2011)
Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chương II: Kế toán vốn bằng tiền 
Chương III: Kế toán Tài sản cố định
Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 
Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa
Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính 
Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư
Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán doanh nghiệp
Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán kế toán doanh nghiệp


Phần thứ hai : Chính sách miễn giảm thuế & gia hạnh thuế cho doanh nghiệp
Cuốn  sách được trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần thực hành kế toán các chương theo Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa,trên cơ sở lồng ghép thông tư 138/2011 và quyết định 48/2006.Cuốn sách có độ dày 500 trang.

LIÊN HỆ MUA SÁCH: 046.292.7243 - Hotline: 0963.680.420 ( Chị Mai )