Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013 (Quyển 2 - Báo Cáo Tài Chính, Chứng Từ Và Ghi Sổ Kế Toán, Sơ Đồ Kế Toán)

Cập nhật: 11:58 AM, 20/08/2013

Tên sách: Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013 (Quyển 2 - Báo Cáo Tài Chính, Chứng Từ Và Ghi Sổ Kế Toán, Sơ Đồ Kế Toán)

Mã sách: CDKTQ2

Số trang:

NXB: NXBLD

THÔNG TIN SÁCH:

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp - Quyển 2:

Báo Cáo Tài Chính, Chứng Từ Và Ghi Sổ Kế Toán, Sơ Đồ Kế Toán


Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-03-2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
Đã sửa đổi bổ sung theo thông tư mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài Chính đến ngày 01-01-2013


Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ kế toán và sơ đồ kế toán chủ yếu: Giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, hệ thống chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán.

Mục lục:
Lời nói đầu
Phần thứ hai - Hệ thống báo cáo tài chính
Quy định chung
Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

Phần A - Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính năm
Nợ ngắn hạn
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

Phần B - Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính giữa niên độ
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ
Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Phần thứ ba - Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp
Quy định chung
Danh mục chứng từ kế toán
Mẫu chứng từ kế toán
Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán.

Phần thứ tư: Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán
Quy định chung
Các hình thức kế toán
Danh mục sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp
Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán
Sơ đồ kế toán các hoạt động kinh tế chủ yếu

LIÊN HỆ MUA SÁCH: 046.292.7243 - 0963.680.420 ( Chị Mai )