Sách Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013 (Quyển 1 - Hệ thống tài khoản kế toán 2013)

Cập nhật: 11:50 AM, 20/08/2013

Tên sách: Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013 (Quyển 1 - Hệ thống tài khoản kế toán 2013)

Mã sách: CDKTQ1

Số trang:

NXB: NXB Lao Động

THÔNG TIN SÁCH:

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN QUYỂN 1

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NĂM 2013

PHÁT HÀNH NĂM 2013

Cập nhật các thông tư mới nhất đến ngày 01-01-2013

- Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008

- Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009

- Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm các tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2, tài khoản trong bảng cân đối kế toán và tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán theo quy định trong chế độ này.

Các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với các đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các TK tổng hợp tương ứng.

Trường hợp doanh nghiệp; công ty, tổng công ty cần bổ sung tài khoản 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của bộ tài chính trước khi thực hiện.

Các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp đã quy định trong quyết định này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị bộ tài chính chấp thuận.

Mục Lục:
Lời giới thiệu
Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

và các thông tư hướng dẫn mới nhất về hệ thống tài khoản kế toán cập nhật đến ngày 01-01-2013


Phần thứ nhất: Hệ thống tài khoản kế toán
Quy định chung
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
- Loại tài khoản 1: Tài khoản ngắn hạn
- Loại tài khoản 2: Tài khoản dài hạn
- Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
- Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
- Loại tài khoản 5: Doanh thu
- Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
- Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
- Loại tài khoản 8: Chi phí khác
- Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh
- Loại tài khoản 0: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

Chúng tôi khuyến khích khách hàng nên mua thêm Quyển 2: "Chế độ kế toán  doanh nghiệp quyển 2: BÁO CACSO TÀI CHÍNH , CHỨNG TỪ, SỔ KẾ TOÁN VÀ SƠ ĐỒ KẾ TOÁN"

LIÊN HỆ MUA SÁCH: 046.292.7243 - 0963.680.420 ( Chị Mai )