Sách Thuế bảo vệ môi trường (Thực hiện từ 1/1/2012)

Cập nhật: 11:04 AM, 12/08/2013

Tên sách: Thuế bảo vệ môi trường (thực hiện từ 1/1/2012)

Mã sách: BVMT2012

Số trang: 225 Trang

Tác giả: Tạp chí thuế - Tổng cục thuế

Nhà xuất bản: Tài chính

Trọng lượng: 450gr

THÔNG TIN SÁCH

Từ ngày 1/1/2012, Luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành. Đây là chính sách thuế mới điều chỉnh đối với một số sản phẩm, hàng hóa gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường, thu đối với cả sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu.


Để giúp cơ quan thuế, hải quan, cán bộ thuế và người nộp thuế quán triệt và hiểu rõ hơn những qui định mới về thuế bảo vệ môi trường. Tạp chí thuế đã phối hợp với Vụ chính sách Tổng cục thuế tổng hợp và biên soạn cuốn sách :”Thuế bảo vệ môi trường “. Nội dung gồm 3 phần chính sau:


Phần I: Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế bào vệ môi trường:

- Luật bảo vệ môi trường, Nghị định của Chính phủ qui định chi tiết và thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.Thông tư của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị Định 67/2011/NĐ- 2011 về Thuế bảo vệ môi trường.


Phần II: Những qui định về phí bảo vệ môi trường đối với các loại chất thải như:

-         Qui  định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
-         Qui  định về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.
-         Qui định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Phần III: Qui định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường

Hy vọng cuốn sách “ Thuế bảo vệ môi trường” sẽ là tài liệu hữu ích trong công tác thực thi pháp luật về thuế và bảo vệ môi trường.
Tài liệu do Tạp Chí Thuế - Tổng Cục Thuế  phát hành.

Liên hệ mua sách: 04-6.292.7243 - 0963.680.420 ( Chị Mai )