Sách Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành2013

Cập nhật: 03:03 PM, 12/08/2013

Tên sách: Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành 2013

Mã sách: LQLT2013

Phát hành: Tổng cục thuế

THÔNG TIN SÁCH:

Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành 2013 bao gồm những nội dung mới nhất về các thông tin sửa đổi, bổ sung của Luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ có hiệu lực trong năm 2013

Bao gồm:

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

Về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế

Hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế của Bộ tài chính

Nội dung:

Phần 1: Luật quản lý thuế, Quy định mới về đăng ký thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành

Phần 2: Thuế GTGT

Phần 3: Thuế TNDN

...

Qua đó có thể giúp người đọc nắm rõ các tình huống đã được hướng dẫn xử lý cụ thể để vận dụng vào trường hợp của đơn vị mình.

Liên hệ mua sách: 04.6.292.7243 - 0963.680.420 (Chị Mai)