Địa bàn ưu đãi đầu tư

Cập nhật: 04:11 PM, 08/11/2010

Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Địa bàn ưu đãi đầu tư là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (Download – Tải về).