Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Cập nhật: 10:16 AM, 13/06/2013
Thông tư quy định đối tượng nộp lệ phí là doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán phải nộp lệ phí theo quy định.
Theo Thông tư, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được cấp lần đầu là 4.000.000 đồng/hồ sơ.
Nếu cấp lại, cấp lại do doanh nghiệp kiểm toán chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu lệ phí là 4.000.000 đồng/hồ sơ; Cấp lại do bị mất, hỏng lệ phí là 1.000.000 đồng/ hồ sơ.
Lệ phí điều chỉnh là 2.000.000 đồng/hồ sơ.
Đối với lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán: Cấp lần đầu hoặc cấp lại do hết thời hạn là 1.200.000 đồng/hồ sơ; Cấp lại do bị thu hồi là 800.000 đồng/hồ sơ; Cấp lại do bị mất, hỏng là 300.000 đồng/hồ sơ; Điều chỉnh là 800.000 đồng/hồ sơ.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2013.

Theo mof.gov.vn