Không là cổ đông công ty có thể được đề bạt vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần không?

Cập nhật: 09:53 PM, 29/07/2010

Câu hỏi: Tôi không là cổ đông công ty cổ phần thì có được đề bạt vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần không?

Trả lời:

Tại điều 110 Luât Doanh nghiệp năm 2005 quy đinh về Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị có quy định:

“…1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.”

Như vậy không nhất thiết bạn phải là cổ đông công ty cổ phần mới đủ điều kiện là thành viên hội đồng quản trị và vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.  Tiêu chuẩn và điều kiện vị trí Chủ tich Hội đồng quản trị được pháp luật quy đinh rất mở. Trong điều lệ công ty quy đinh không trái với quy định tại điều 110 Luật Doanh nghiệp mà thêm những điều kiên tiêu chuẩn khác hoặc đặc thù phụ thuộc vào những nhà quản lý công ty.

Trường hợp của ban hoàn toàn có thể được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần . Ban cần đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn mà điều lệ công ty quy định.

 

Ls Đặng Văn Hoàng - www.thutucthanhlapcongty.vn

 

.................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Tư vấn Luật được sự Công tác tư vấn của  Asimic

Những ý kiến pháp lý của đưa ra chỉ giải đáp cho câu hỏi cụ thể nêu trên. Luật sư của Asimic đã hết sức cố gắng mang đến cho người sử dụng những thông tin cập nhật và có tính thực tiễn. Tuy nhiên, những thông tin cũng như các văn bản luật tham chiếu có thể có những thay đổi vào thời điểm người sử dụng có được những ý kiến này. Hơn nữa, trên thực tế có nhiều văn bản giải thích luật pháp khác nhau, nên để có thể vận dụng luật pháp vào những vấn đề cụ thể, người sử dụng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý của mình hoặc các luật sư của Asimic để được tư vấn cụ thể hơn. Bản quyền Ý kiến pháp lý nêu trên thuộc về công ty tư vấn Asimic, trừ những nội dung trích nguyên văn quy định của pháp luật. Mọi hành vi tái sử dụng Ý kiến pháp lý này mang mục đích thương mại phải được sự đồng ý của Asimic

Để liên hệ với Luật sư của Asimic

Hãy liên hệ tại địa chỉ www.asimic.com