Thuế TNCN đối với xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài (CV 4038/TCT-TNCN)

Cập nhật: 10:13 AM, 10/12/2013

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 7532/CT-TNCN ngày 21/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài. Về vấn đề này,  ngày 26/11/2013, Tổng cục Thuế có Công văn  4038/TCT-TNCN hướng dẫn như sau:

- Tại khoản 1, Mục 1 Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/8/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
1.1. Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam,…
Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.
1.2. Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:
a) Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú: …
- Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên của người nước ngoài là nơi đăng ký và được ghi trong Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.
b) Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau:…"
- Tại khoản 1.1, Mục VI, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
"1.1. Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.
Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế được tính theo năm dương lịch. Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, năm tính thuế căn cứ theo năm dương lịch."
Căn cứ theo các hướng dẫn nêu trên: Trường hợp cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, năm trước được xác định là cá nhân cư trú và thực hiện quyết toán thuế theo biểu lũy tiến từng phần. Năm sau cá nhân này về nước sớm hơn dự định nên số ngày có mặt tại Việt Nam chưa đủ 183 ngày nhưng lại có thẻ tạm trú đến hết năm tính thuế mới hết hạn và có hợp đồng thuê nhà tại Việt Nam từ 90 ngày trở lên. Khi đó, nếu cá nhân chứng minh được là đối tượng cư trú của một nước khác thì là đối tượng không cư trú tại Việt Nam. Trường hợp cá nhân không chứng minh được là đối tượng cư trú của nước khác thì là đối tượng cư trú tại Việt Nam.