Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

Cập nhật: 09:58 AM, 17/09/2013

Trả lời công văn số 661/CT-KTT ngày 11/7/2013 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam, ngày 4/9/2013 Tổng cục Thuế có Công văn 2899/TCT-TNCN giải đáp như sau:

- Tại khoản 5, Điều 3, Chương 1 Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định:
"Chuyên gia nước ngoài" (sau đây gọi tắt là chuyên gia) là người không có quốc tịch Việt Nam vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án ODA theo quy định hay thỏa thuận trong các Điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài. Họ vào Việt Nam theo các hình thức sau:
a) Bên nước ngoài tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên nước ngoài phê duyệt và phía Việt Nam chấp nhận;
b) Bên Việt Nam tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên Việt Nam phê duyệt và phía nước ngoài chấp thuận".
- Tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn:
"Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các chuyên gia nước ngoài (sau đây gọi tắt là Chuyên gia) được quy định tại Khoản 5, Điều 3 của Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quy chế) và chỉ áp dụng đối với các chuyên gia mà hợp đồng của họ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2009".
- Tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn:
"Điều 4. Thủ tục, hồ sơ miễn thuế Thu nhập cá nhân và thời hạn giải quyết của cơ quan thuế
1. Tùy từng trường hợp Chuyên gia ký hợp đồng với Chủ dự án hay với nhà thầu (công ty) mà Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) gửi hồ sơ đề nghị miễn thuế Thu nhập cá nhân cho Chuyên gia đến cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở của mình. Hồ sơ bao gồm:
- Công văn đề nghị của Chủ dự án hoặc của nhà thầu (công ty) đề nghị miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia.
- Xác nhận của Cơ quan chủ quản về việc Chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi và miễn trừ theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này.
- Các tài liệu liên quan đến thu nhập được miễn thuế của Chuyên gia (hợp đồng, chứng từ chi trả thu nhập, …).
2. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm 1 nêu trên, Cơ quan thuế cấp Xác nhận miễn thuế Thu nhập cá nhân cho Chuyên gia theo Mẫu số 2 kèm theo Thông tư này".
Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên thì:
Cục thuế căn cứ vào Xác nhận chuyên gia của cơ quan chủ quản và hồ sơ kèm theo (hợp đồng, chứng từ chi trả thu nhập, tài liệu đấu thầu bao gồm: danh sách tư vấn, văn bản chấp thuận thay đổi chuyên gia, hợp đồng tư vấn chuyên gia…), nếu chuyên gia đảm bảo đồng thời có tên trong tài liệu đấu thầu, thực hiện nhiệm vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc nhiệm vụ khác theo quy định cho Dự án ODA, có hợp đồng hiệu lực từ sau ngày 20/11/2009 và cung cấp hồ sơ hợp lệ theo quy định thì thuộc đối tượng miễn thuế theo Quyết định 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009; nếu chuyên gia không đáp ứng điều kiện quy định tại Quyết định 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 thì không cấp xác nhận miễn thuế.
Đối với hồ sơ miễn thuế của Ông Ronaldo Villegas Zantarain, đề nghị Cục thuế nghiên cứu các quy định nêu trên để xử lý và báo cáo cụ thể vướng mắc (nếu có) để Tổng cục Thuế hướng dẫn kịp thời.

TCT