Triển khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Cập nhật: 12:18 PM, 15/07/2013

Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện các quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, cơ quan Thuế các địa phương bắt đầu triển khai việc cấp mã số thuế cho người phụ thuộc để thực hiện giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân.

Khấu trừ thuế TNCN đối với trường hợp khai thuế theo tháng, quý

Theo Tổng cục Thuế, với người phụ thuộc phát sinh từ 1-7-2013 thì người nộp thuế vẫn thực hiện việc khai đầy đủ thông tin theo mẫu đăng ký số 16/ĐK-TNCN (mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh) được ban hành kèm theo Thông tư thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-2-2011 của Bộ Tài chính. Trên cơ sở thông tin trên mẫu 16/ĐK-TNCN cơ quan Thuế thực hiện cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và thông báo cho người nộp thuế biết.

Đối với người phụ thuộc đã phát sinh trước 1-7-2013 thì tạm thời được tiếp tục tính giảm trừ gia cảnh. Cơ quan Thuế sẽ cấp mã số thuế cho đối tượng này vào thời điểm quyết toán năm 2013.

Ngoài ra, liên quan đến việc khai, nộp thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế lưu ý người nộp thuế từ 1-7-2013 việc xác định khai thuế theo tháng hoặc quý đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện như sau: Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã hoạt động từ trước 1-7-2013 đã xác định hình thức khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng cho cả năm 2013 thì từ tháng 7-2013 điều chỉnh lại theo thực tế phát sinh.

Cụ thể như sau: Trường hợp Công ty A từ tháng 7-2013 nếu được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì trong 6 tháng cuối năm Công ty A thực hiện khai thuế TNCN theo quý, kể cả trường hợp đã xác định hình thức khai thuế TNCN theo tháng từ đầu năm 2013, kể cả trong 6 tháng cuối năm 2013 có phát sinh khấu trừ thuế TNCN của một loại tờ khai bất kỳ trên 50 triệu đồng.

Trường hợp Công ty A từ tháng 7-2013 được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng, đồng thời trước 1-7-2013 đã xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng. Tháng 7-2013 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN là 50 triệu đồng thì Công ty A tiếp tục khai thuế TNCN theo tháng cho 6 tháng cuối năm 2013.

Cũng với trường hợp Công ty A nhưng tháng 7-2013 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại tờ khai số 02/KK-TNCN và tờ khai 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng thì Công ty A điều chỉnh lại hình thức khai thuế theo quý để áp dụng cho 6 tháng cuối năm 2013.

Ngoài ra, đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thành lập và hoạt động từ 1-7-2013 thực hiện xác định hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý như trên để áp dụng cho 6 tháng cuối năm 2013. Đối với DN kinh doanh bán hàng đa cấp: Từ 1-7-2013 việc khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp (cá nhân bán hàng đa cấp) áp dụng theo biểu tỷ lệ đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm. Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan Thuế: Từ 1-7-2013 các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan Thuế thực hiện khai thuế theo quý.

Chuyển nhượng BĐS, vốn góp chứng khoán

Từ 1-7-2013 các cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh là đối tượng không cư trú nhưng có địa điểm kinh doanh cố định trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế như đối với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh là đối tượng cư trú. Đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản và làm thủ tục chuyển nhượng từ 1-7-2013 thì thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền (trước 1-7-2013 là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực). Ngoài ra, với trường hợp cá nhân chuyển nhượng bất động sản, làm thủ tục chuyển nhượng từ 1-7-2013 và cơ quan thuế đã xác định theo thuế suất thuế TNCN 2% thì không điều chỉnh lại theo thuế suất 25% trên chênh lệch.

Đối với cá nhân có thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu bất động sản là thừa kế, quà tặng từ 1-7-2013 thì thời điểm xác định thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký. Đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp và làm thủ tục chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền từ 1-7-2013 thì thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng. Đối với cá nhân không cư trú nếu có chuyển nhượng phần vốn góp từ 1-7-2013 thì không phải khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế mà bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập cho cá nhân chuyển nhượng.

Đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đã hoạt động trước 1-7-2013 và được cơ quan thuế xác định số thuế khoán phải nộp của năm 2013 thì không điều chỉnh lại tỷ lệ thu nhập chịu thuế TNCN. Với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp, khoán thành lập và hoạt động từ 1-7-2013 vẫn thực hiện khai thuế khoán và áp dụng tỷ lệ thuế GTGT như cũ. Đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số từ 1-7-2013 phải khai thuế GTGT, thuế TNCN theo từng lần phát sinh trên hóa đơn và nộp thuế GTGT, thuế TNCN trước khi nhận, hóa đơn.

Đối với hộ mới ra kinh doanh từ ngày 1-7-2013, mức doanh thu không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo phương pháp khoán được xác định căn cứ: Theo mức lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ (có hiệu lực trong năm 2013) về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; và tỷ lệ thu nhập chịu thuế TNCN không thay đổi so với trước đây.

Mức doanh thu không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo phương pháp khoán được xác định như sau: Mức doanh thu theo tháng không phải nộp thuế theo phương pháp khoán= Mức lương tối thiểu chung chia Tỷ lệ thu nhập chịu thuế TNCN.

Ngoài ra, theo Tổng cục Thuế, từ 1-7-2013, cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản được lựa chọn một trong hai hình thức khai thuế theo quý hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh không phân biệt hợp đồng đã ký từ trước 1-7-2013, không phân biệt kỳ thanh toán trên hợp đồng.

Download: Thông tư số 28/2011/TT-BTC

Mẫu đăng ký số 16/ĐK-TNCN

Tờ khai số 02/KK-TNCN

Tờ khai 03/KK-TNCN