Áp dụng ngay giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho người nộp thuế

Cập nhật: 01:16 PM, 11/07/2013

Để có thể triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực ngay từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân trong khi chờ ban hành Thông tư hướng dẫn, Bộ Tài chính đã chính thức có văn bản số 8817/BTC-TCT hướng dẫn các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

Theo đó, cơ quan Thuế các cấp phối hợp với các cơ quan hữu quan tại địa phương đẩy mạnh vận động, tuyên truyền tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân đã được Quốc hội thông qua.

Thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện những nội dung sau: Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh như sau: Giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng; Giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc thuộc diện được giảm trừ là 3,6 triệu đồng/tháng.

Điều chỉnh quy định về điều kiện xác định cá nhân cư trú căn cứ thời hạn thuê nhà để ở trên hợp đồng thuê nhà là từ 183 ngày trở lên (thay vì từ 90 ngày trở lên theo quy định tại Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2013 của Chính phủ).

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên/lần trả thu nhập (không phân biệt cá nhân có hay chưa có mã số thuế). Áp dụng thống nhất việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần không phân biệt cổ phần của công ty đại chúng hay chưa phải công ty đại chúng đều là chuyển nhượng chứng khoán.

Bổ sung quy định về miễn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam như sau: Cá nhân phải có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày. Các trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai không được miễn thuế thu nhập cá nhân theo diện nhà ở duy nhất.

Các tổ chức, doanh nghiệp có mua hoặc đóng hộ cho người lao động các khoản tiền phí tích luỹ mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền tích luỹ đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện thì không cộng các khoản này vào thu nhập chịu thuế trong kỳ để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ của cá nhân.

Theo baohaiquan.vn