Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động đại lý thuế

Cập nhật: 12:18 AM, 12/06/2010


HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ THUẾ

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật quản lý thuế số 78/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10

- Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 03/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

 

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động đại lý thuế:

Đại lý thuế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 4, Điều 20 Luật Quản lý thuế. Trước khi triển khai hoạt động, đại lý thuế phải lập hồ sơ đăng ký hành nghề gửi Tổng cục Thuế, hồ sơ gồm:

1.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

2.Danh sách nhân viên đại lý thuế làm việc tại đại lý thuế (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 03/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế) kèm theo đơn đăng ký hành nghề của từng nhân viên đại lý thuế.

3. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) của các nhân viên đại lý thuế có tên trong danh sách đăng ký (bản sao có chứng thực).

4. 01 ảnh mầu cỡ 3x4 của nhân viên đăng ký hành nghề đại lý thuế chụp ở thời điểm làm đơn đăng ký hành nghề.


Chúc bạn thành công!