Kê khai điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế

Cập nhật: 11:31 AM, 12/08/2013

Theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ thì việc kê khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế được thực hiện như sau:

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Mẫu hồ sơ khai bổ sung:

  • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;
  • Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS);
  • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này.

Việc kê khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế theo quy định trên được hỗ trợ thực hiện trên phần mềm HTKK (hiện đã được nâng cấp lên phiên bản HTKK 3.1.2), theo đó người nộp thuế phải kê khai đúng thứ tự của các lần kê khai, bao gồm kê khai lần đầu và kê khai bổ sung, điều chỉnh các lần tiếp theo (nếu có). Tuy nhiên, qua thực tế theo dõi tình hình kê khai thuế và tiếp nhận hồ sơ khai thuế tại bộ phận một cửa Cục Thuế thời gian qua cho thấy nhiều đơn vị vẫn chưa nắm bắt và thực hiện theo đúng quy định trên ở chỗ: mặc dù trước đó người nộp thuế đã nộp kồ sơ khai thuế lần đầu đúng hạn nhưng sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế người nộp thuế phát hiện có sai sót nên đã thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh nhưng thay vì phải nhập dữ liệu là kê khai bổ sung lần thứ 1, 2, 3 ... thì người nộp thuế vẫn kê khai trạng thái tờ khai là lần đầu.

 

Lưu ý : Bạn có thể bị:

Phạt tiền 1.100.000 đồng nếu thời gian kê khai bổ sung quá 20 ngày.

Tăng phạt đến 20% tiền thuế nếu thông tin khai báo không chính xác.