Thuế nhà thầu năm 2010

Cập nhật: 10:50 AM, 10/09/2010

Thuế nhà thầu năm 2010 được điều chỉnh trong Thông tư 34 /2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Thông tư này được sửa đổi bổ sung bằng Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 09/10/2009 của Bộ tài chính Bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam và  Thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Bên cạnh văn bản trên thuế nhà thầu năm 2010 còn được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan là Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư 134 /2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Chính

Xem toàn văn văn bản (Download – Tải về).

Tin mới: