Một số vướng mắc về thời hạn nộp thuế

Cập nhật: 10:16 AM, 14/08/2013

Theo Cục Hải quan Bình Dương, trong quá trình triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, tại đơn vị đã phát sinh một số vướng mắc về thời hạn nộp thuế đối với số tiền ấn định thuế.

Cục Hải quan Bình Dương cho biết, tại công văn 4374/TCHQ-TXNK ngày 1-8-2013 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: “Thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định thuế là ngày thông quan hoặc giải phóng hàng”. Cục Hải quan Bình Dương phát sinh vướng mắc đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu đủ điều kiện được hưởng ân hạn nộp thuế 275 ngày, trong thời hạn được hưởng ân hạn thuế có phát sinh số tiền thuế ấn định thuế thì số tiền ấn định này không được ân hạn, đồng thời còn bị nộp tiền chậm nộp từ ngày thông quan, giải phóng hàng đến ngày thực nộp.

Hơn nữa, Cục Hải quan Bình Dương cho rằng, quy định trên không thống nhất với quy định tại tiết đ, khoản 3, mục I, công văn 8356/BTC-TCHQ ngày 28-6-2013 của Bộ Tài chính, quy định "trường hợp phải khai báo bổ sung số tiền thuế thiếu, tiền thuế do cơ quan Hải quan ấn định thì thời hạn nộp thuế tính từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng”. Quy định này có thể hiểu nếu doanh nghiệp được ân hạn nộp thuế thì thời hạn nộp số tiền ấn định thuế vẫn là thời hạn ân hạn, nhưng được tính từ ngày  thông quan, giải phóng hàng.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương đề xuất, hướng dẫn thực hiện theo tiết đ, khoản 3, mục I công văn 8356/BTC-TCHQ ngày 28-6-2013, cụ thể, thời hạn nộp số tiền ấn định thuế tính từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng”, trường hợp doanh nghiệp được hưởng ân hạn nộp thuế thì thời hạn nộp số tiền ấn định thuế là thời hạn ân hạn, nhưng kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng.

Đối với tờ khai đăng kí trước ngày 1-7-2013, Cục Hải quan Bình Dương phát sinh vướng mắc đối với trường hợp doanh nghiệp được hưởng thời hạn ân hạn nộp thuế 275 ngày, trong thời hạn ân hạn phát sinh ấn định thuế thì số tiền ấn định thuế phải nộp ngay không được ân hạn, gây khó khăn cho doanh nghiệp, mặc dù doanh nghiệp đủ điều kiện ân hạn và chưa hết thời hạn được ân hạn.

Đối với tờ khai phát sinh trước 1-7-2013 không được ân hạn nộp thuế, sau đó phát sinh số tiền thuế ấn định thì thời hạn nộp thuế là ngày ban hành ấn định thuế sẽ gây thất thu số tiền phạt chậm nộp tính từ ngày thông quan, hoặc giải phóng hàng.

Để giải quyết vướng mắc trên, Cục Hải quan Bình Dương kiến nghị, thời hạn nộp số tiền ấn định thuế từ từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng. Nếu doanh nghiệp được hưởng ân hạn nộp thuế thì thời hạn nộp số tiền thuế ấn định là thời hạn được ân hạn nhưng kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng. Nếu doanh nghiệp không được ân hạn nộp thuế thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định là ngày thông quan hoặc giải phóng hàng./.