Công văn 3751/TCT-DNL Hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư mới

Cập nhật: 09:40 AM, 22/09/2014

Công văn 3751/TCT-DNL năm 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư mới do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 3751/TCT-DNL
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Tổng cục Thuế được công văn số 3067/VNPT-TCKT ngày 01/07/2014 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) kiến nghị về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 và khoản 3 điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng có quy định:

"1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư thì phải có phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt.”

Căn cứ các quy định nêu trên, VNPT có dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thuộc đối tượng và trường hợp được thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Đối với thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh (không sử dụng cho dự án đầu tư mới) thì thực hiện việc khấu trừ và hoàn thuế cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Việc kiểm tra hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Các Vụ: PC, CS, KK (TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn