Đối tượng được miễn lệ phí trước bạ nhà, đất

Cập nhật: 10:27 AM, 28/05/2013

Nhằm thống nhất các cục thuế địa phương trong việc thực hiện miễn lệ phí trước bạ nhà, đất; Tổng cục thuế vừa có văn bản số 1621 khẳng định rõ đối tượng được miễn lệ phí trước bạ là nhà ở, đất ở của hộ nghèo, của dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn, ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và của các hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Nhà, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được miễn lệ phí trước bạ.

Theo đó, hộ nghèo là hộ gia đình mà tại thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ có giấy chứng nhận là hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc được UBND xã, phường, thị trấn (cấp xã) nơi cư trú xác nhận là hộ nghèo theo quy định về chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ là các cá nhân và hộ gia đình trong đó có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số.

Theo qui định của Tổng cục Thuế, các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng miễn nêu trên khi kê khai lệ phí trước bạ phải xuất trình cho cơ quan Thuế các giấy tờ chứng minh là người dân tộc thiểu số như: Xác nhận của UBND xã phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ khác chứng minh cá nhân đăng ký quyền sử dụng đất, sở hữu nhà là người dân tộc thiểu số.