Hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản trực tiếp nhập khẩu

Cập nhật: 08:00 PM, 18/07/2010

Tại công văn số 3647/TCT-CS ngày 8 tháng 9 năm 2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 23/2009/FVL-XNK ngày 16/7/2009 của Công ty TNHH Ford Việt Nam về việc thủ tục nộp lệ phí trước bạ tại Cục Thuế các tỉnh và thành phố. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tiếp theo công văn số 2874/TCT-CS ngày 14/7/2009, Tổng cục Thuế giải thích rõ thêm về việc trong hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ đối với tài sản trực tiếp nhập khẩu phải có bản sao Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu có xác nhận của hải quan cửa khẩu.
Tại Điểm 1.3, Mục IX, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:
“...Giấy tờ xác minh tài sản có nguồn gốc hợp pháp, như: tờ khai hải quan hàng nhập khẩu có xác nhận của hải quan cửa khẩu (đối với tài sản trực tiếp nhập khẩu); hoặc giấy chứng nhận đăng ký tài sản do người giao tài sản bàn giao cho người nhận tài sản (đối với tài sản đã đăng ký quyền sở hữu)”.


Căn cứ quy định trên thì trong Thông tư đề cập tới cụm từ “đối với tài sản trực tiếp nhập khẩu” chủ thể là hàng hóa là tài sản không quy định khách hàng là người trực tiếp nhập khẩu xe ô tô về sử dụng, do đó theo cách hiểu của Công ty TNHH Ford Việt Nam như đã phản ánh trong công văn “chỉ áp dụng khi khách hàng là người trực tiếp nhập khẩu” là chưa phù hợp.
Theo đó đối với tài sản nhập khẩu thì hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ phải có bản sao Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu có xác nhận của hải quan cửa khẩu (Bản sao Tờ khai hải quan có xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu).