Thời hạn kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan thuế trong trường hợp thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính

Cập nhật: 09:07 PM, 17/07/2010

Tại công văn số 95/TCT-CS ngày 9 tháng 1 năm 2009 của Tổng cục thuế Trả lời công văn số 3843/CT-TTHT ngày 06/10/2008 của Cục Thuế tỉnh Bình Định kê khai lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1 mục I phần III Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ: "Mỗi lần nhận tài sản (do mua, chuyển nhượng, chuyển đổi, được biếu, tặng, cho, thừa kế...), chủ tài sản (hoặc người được chủ tài sản uỷ quyền) phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo mẫu tờ khai do Bộ Tài chính quy định ban hành kèm theo Thông tư này và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai:

1.1. Thời hạn phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế chậm nhất là ba mươi (30) ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao tài sản giữa hai bên hoặc ngày ký xác nhận; hồ sơ tài sản hợp pháp" của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

- Tại điểm 3.4, mục I phần B Thông tư số 60/2007/TT BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định: "Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế".

Như vậy, đối với việc quản lý thu lệ phí trước bạ tài sản thì ngày phát sinh nghĩa vụ thuế là ngày chủ tài sản kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan thuế. Tuy nhiên, Thông tư số 60/2007/TT-BTC chưa quy định rõ thời hạn chủ tài sản phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế, Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến của Cục Thuế về nội dung chưa hợp lý này để nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp.

Trong khi chưa có quy định khác, đề nghị Cục Thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính như sau: đối với trường hợp kê khai lệ phí trước bạ tài sản thì chủ tài sản phải kê khai lệ phí trước bạ trong vòng 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao tài sản giữa hai bên (đối với tài sản không phải là nhà, đất) hoặc ngày ký xác nhận "hồ sơ tài sản hợp pháp" của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với tài sản là nhà, đất).

Về trường hợp của công ty TNHH Minh Tuấn:

- Theo quy định tại điểm 10g mục III phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định không thu lệ phí trước bạ đối với: "Tài sản cho thuê của các công ty cho thuê tài chính chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê (kể cả trường hợp công ty cho thuê tài chính chấp thuận để bên thuê thanh toán toàn bộ tiền thuê trước thời hạn ghi tại hợp đồng cho thuê tài chính cũng được coi là kết thúc thời hạn thuê). Trường hợp này, chủ tài sản (bên thuê) phải xuất trình cho cơ quan Thuế:

+ Hợp đồng cho thuê tài chính được ký kết giữa bên cho thuê và bên thuê tài sản theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.

+ Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê và bên thuê tài sản.

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của công ty cho thuê tài chính".

Như vậy, đối với các tài sản của Công ty TNHH Minh Tuấn là xe ôtô thuê tài chính của Công ty cho thuê tài chính do Công ty cho thuê tài chính đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng khi thanh lý hợp đồng thuê tài chính thuộc diện không phải chịu lệ phí trước bạ nhưng vẫn phải thực hiện kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế. Căn cứ quy định trên thì Công ty phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính giữa Công ty cho thuê tài chính và Công ty TNHH Minh Tuấn.