Nộp lệ phí trước bạ khi chuyển đổi Công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Cập nhật: 08:29 PM, 16/07/2010

Tại công văn số 1330/TCT- CS ngày 13/4/2009 của Tổng Cục Thuế trả lời công văn số 3689/CT-HTr ngày 13/03/2009 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc nộp lệ phí trước bạ khi chuyển đổi Công ty TNHH 1 thành viên thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 10d, Mục III, Phần III, Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định:

“10. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

………

d) Tài sản được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu đổi tên đồng thời đổi chủ tài sản, như: thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới thì phải nộp lệ phí trước bạ)…”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên Kiểm toán Việt Nam được chuyển đổi thành Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên là trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu và đã thay đổi sáng lập viên.

Theo đó, tài sản đứng tên Công ty TNHH một thành viên Kiểm toán Việt Nam nay đăng ký lại đứng tên Công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH thì Công ty Kiểm toán Việt Nam TNNH phải kê khai, nộp phí trước bạ theo quy định.