Giá tính thuế lốp ô tô nhập khẩu

Cập nhật: 11:43 AM, 30/06/2014

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7964/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế mặt hàng lốp ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua kiểm tra trên hệ thống GTT01 và các nguồn thông tin khác, Tổng cục Hải quan thấy có tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng lốp ô tô (mã 4011) tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố xác định trị giá tính thuế thấp, không thống nhất. Ví dụ:

Cùng mặt hàng bộ lốp (lốp+ săm+ yếm) dùng cho xe tải, có chiều rộng không quá 450mm- 11.00R20 SAM02+18, hiệu Milever, xuất xứ Trung Quốc, mới 100% nhập khẩu tại tờ khai 660/NKD ngày 07/01//2014 có mức giá khai báo 66.08usd/bộ và giá xác định 75usd/bộ. Tuy nhiên, tại tờ khai 6873/NKD ngày 26/3/2014 đã chấp nhận mức giá khai báo 65.97 usd/bộ (cả 02 tờ khai đều đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVII - Cục Hải quan TP. Hải Phòng)

Căn cứ Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ, Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010, Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính và Quyết định 1114/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2014 của Tổng cục Hải quan.

Để tăng cường công tác quản lý giá tính thuế, khắc phục tình trạng khai báo trị giá tính thuế không đúng giá thực tế phải thanh toán. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình nhập khẩu mặt hàng lốp ô tô (mã 4011) tại địa phương để thu thập thông tin, xác định dấu hiệu nghi vấn, tham vấn, kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính.

2. Tổ chức thu thập thông tin về mặt hàng lốp ô tô các loại (mã 4011) từ các nguồn theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 để phân tích, tổng hợp và đề xuất xây dựng bổ sung, sửa đổi mức giá tham chiếu theo mẫu quy định tại Thông tư (đặc biệt lưu ý đối với mặt hàng lốp xe tải có xuất xứ Trung Quốc) và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 02/7/2014 (gửi kèm các tài liệu sử dụng làm cơ sở đề xuất xây dựng bổ sung, sửa đổi mức giá tham chiếu).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái