Vướng mắc việc nộp thuế xuất nhập khẩu bằng chuyển khoản online qua ngân hàng thương mại

Cập nhật: 10:21 AM, 23/04/2014

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4120/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc về việc nộp thuế XNK bằng chuyển khoản online qua ngân hàng thương mại

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan nhận được phiếu hỏi đáp ngày 3/4/2014 của Cục Tin học và Thống kê Tài chính về trả lời thư độc giả Võ Tấn Phát tại TP. Hồ Chí Minh. Liên quan đến câu hỏi của độc giả nêu trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Hình thức nộp tiền vào NSNN bằng hình thức chuyển khoản được quy định cụ thể tại Điểm 4.2, Mục I, Phần B, Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Điều 22 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, khi làm thủ tục Hải quan, cơ quan Hải quan chỉ chấp nhận Giấy nộp tiền vào NSNN theo quy định.

Trong thời gian qua, cơ quan Hải quan đã chấp nhận một số giấy nộp tiền có xác nhận của ngân hàng do người khai Hải quan xuất trình, nhưng sau đó người khai Hải quan đã thông báo lại với ngân hàng từ chối không chuyển tiền nộp thuế cho tờ khai đã thông quan, ngân hàng đã chấp nhận đề nghị của khách hàng mà không thu hồi chứng từ người khai Hải quan đã nộp cho cơ quan Hải quan. Ngoài ra, đã xuất hiện tình trạng người nộp thuế làm giả các chứng từ nộp tiền. Vì vậy, cơ quan Hải quan phải tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu các chứng từ nộp tiền theo quy định.

Để khắc phục các tình trạng nêu trên, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4824/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2013 về việc xử lý vướng mắc tra cứu chứng từ nộp thuế gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (xin gửi kèm công văn số 4824/TCHQ-TXNK).

- Hiện nay, để giảm thiểu thời gian luân chuyển chứng từ thanh toán, Tổng cục Hải quan đã ký thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin và triển khai phối hợp thu NSNN với 13 Ngân hàng thương mại. Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế hàng hóa XNK bằng chuyển khoản online qua ngân hàng  Á Châu là Ngân hàng chưa tham gia ký thỏa thuận nêu trên với Tổng cục Hải quan nên cơ quan Hải quan không có chứng từ điện tử để kiểm tra nhanh tại Cổng thông tin điện tử của Hải quan về tính xác thực của việc ngân hàng đã thực hiện lệnh chuyển tiền vào NSNN theo yêu cầu của người nộp thuế. Do đó, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với chi nhánh của ngân hàng Á Châu, nơi thực hiện nộp tiền vào NSNN bằng phương thức chuyển khoản online, đề nghị ngân hàng cấp Giấy nộp tiền vào NSNN theo quy định để xuất trình với cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tổng cục Hải quan xin chuyển nội dung trên để Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính trả lời độc giả./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường