Quy trình hướng dẫn về gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đối với hàng hóa XNK

Cập nhật: 11:07 AM, 31/10/2013

Đây là quy trình quy định các bước công việc cần phải làm của cơ quan Hải quan khi thực hiện gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đối với hàng hóa XNK, hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được nộp tại cơ quan Hải quan.

Để thực hiện việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đối với hàng hóa XNK theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến góp ý về Quy trình hướng dẫn về gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đối với hàng hóa XNK.

Theo quy trình này, cơ quan Hải quan cấp dưới chỉ xác nhận và đề xuất gia hạn đối với các trường hợp đủ điều kiện gia hạn theo quy định của pháp luật để cơ quan Hải quan cấp trên xem xét gia hạn.

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện gia hạn thì có văn bản thông báo cho người nộp thuế biết và yêu cầu nộp đầy đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đúng thời hạn quy định.

Đặc biệt, quy trình quy định đầy đủ các bước gia hạn tại các cấp chi cục, cấp cục, cấp tổng cục. Mỗi quy trình có ba bước: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và xử lý hồ sơ, phát hành văn bản và lưu trữ hồ sơ. Ở mỗi quy trình, thời gian xử lý dao động từ 13 ngày (cấp chi cục), 5 ngày (cấp Cục) đến 33 ngày (cấp Tổng cục).