Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Cập nhật: 04:13 PM, 15/06/2010
Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như thế nào?
Tại công văn số 25/TCT-CS ngày 06/01/2010 về việc khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt của Tổng cục Thuế  trả lời công văn số 263/CT-KK&KTT ngày 16/9/2009 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ hỏi về việc khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 2c Mục I  Phần C Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: "Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng nguyên liệu đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì khi khai thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nếu có chứng từ hợp pháp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ đối với nguyên liệu tối đa không quá số thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng với số nguyên liệu dùng sản xuất ra hàng hóa đã tiêu thụ."
Điều 8 Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính quy định: "Người nộp thuế sản xuất hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có chứng từ hợp pháp thì được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu sản xuất. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu sử dụng để sản xuất ra hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất bán."
Căn cứ quy định trên:
Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (người nộp thuế sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) bằng nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thì được khấu trừ được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu sản xuất. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu sử dụng để sản xuất ra hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đã tiêu thụ (xuất bán).
Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua nguyên vật liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nếu trên hóa đơn mua NVL chỉ thể hiện thuế GTGT, không thể hiện số thuế tiêu thụ đặc biệt thì không có cơ sở để khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.