Hoan thue, khau tru thue tieu thu dac biet

Hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo quy định tại điều 8 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì Hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như sau:

Giam thue tieu thu dac biet

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo quy định tại điều 9 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì giảm thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như sau: