Bieu thue tieu thu dac biet

Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt

Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định thuế suất của 17 đối tượng hàng hóa, dịch vụ là đối tượng điều chỉnh của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Truong hop nao duoc giam thue tieu thu dac biet?

Trường hợp nào được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt?

Theo quy định tại điều 9 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế...

Truong hop nao duoc hoan thue tieu thu dac biet?

Trường hợp nào được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt?

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành nghị định số 26/2009/NĐ-CP  ngày 16 tháng 3 năm 2009 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế tiêu thu đặc biệt...

Khau tru thue tieu thu dac biet

Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Khấu trừ thuế TTĐB được quy định như thế nào?

Doi tuong chiu thue tieu thu dac biet

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo quy định tại điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là Hàng hóa, dịch vụ:

Doi tuong khong chiu thue tieu thu dac biet

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo quy định tại điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì Đối tượng không chịu thuế là Hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp sau...

Nguoi nop thue tieu thu dac biet

Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo quy định tại điều 4 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Can cu tinh thue tieu thu dac biet

Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo quy định tại điều 5 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và thuế suất. Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bằng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt.

Gia tinh thue tieu thu dac biet

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo quy định tại điều 6 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng được quy định như sau...

Thue suat thue tieu thu dac biet

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo quy định tại điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12 thì Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ được quy định theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây: