Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ lô 09-1

Cập nhật: 10:24 AM, 23/04/2014

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4741/BTC-TCHQ
V/v: thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ lô 09-1

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động cho lô 09-1 của Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 20/02/2014, Bộ Công Thương đã có công hàm số 168/BCT-TCNL gửi Bộ trưởng Bộ Năng lượng Liên bang Nga để thống nhất khái niệm “thuế hải quan” trong Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa phía nam CHXHCN Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ký năm 2010. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị giải thích khái niệm về “thuế hải quan” không bao gồm thuế GTGT, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro phải nộp thuế GTGT đối với các vật tư, thiết bị, hàng hóa được nhập khẩu dùng cho việc thực hiện hoạt động chính của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Vì vậy, trong khi chưa có sự thống nhất về khái niệm “thuế hải quan” trong Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và chính phủ Liên ban Nga và chờ ý kiến kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền về thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu theo Hiệp định đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

- Chưa xem xét hoàn thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động cho lô 09-1 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đối với các lô hàng hóa đã kê khai, nộp thuế GTGT.

- Thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động cho lô 09-1 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro trong khi chờ kết quả xử lý cuối cùng của Bộ Công Thương.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ Chính sách thuế; (để phối hợp)
- Vụ Pháp chế; (để phối hợp)
- Tổng cục Thuế; (để phối hợp)
- Công ty CP Công nghệ Minh Quân (Số 36 ngõ 97 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, HN);
- Công ty CP Tổ hợp chuyển giao công nghệ (Số 15 ngách 71, phố Đỗ Quang, P. Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN);
- Lưu: VT, TCHQ (49).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường