Thuế GTGT

Cập nhật: 11:02 PM, 15/09/2010

Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Thuế gtgt là sắc thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không trùng lặp. Thuế gtgt đánh vào tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh nhưng chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm của mỗi giai đoạn. Tổng số thuế thu được của tất cả các giai đoạn đúng bằng số thuế tính trên giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng.

Thuế gtgt có tính trung lập kinh tế cao.Thuế gtgt không phải là yếu tố chi phí mà đơn thuần là yếu tố cộng thêm ngoài giá bán của người cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Thuế gtgt không ảnh hưởng trực tiếp bởi kết quả kinh doanh của người nộp thuế, bởi quá trình tổ chức và phân chia các chu trình kinh tế; sản phẩm được luân chuyển qua nhiều hay ít giai đoạn thì tổng số thuế gtgt phải nộp của tất cả các giai đoạn không thay đổi.

Thuế gtgt là loại thuế gián thu. Đối tượng nộp thuế gtgt là người cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người chịu thuế là người tiêu dùng cuối cùng. Thuế gtgt là một khoản tiền được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ mà người mua phải trả khi mua hàng.

Thuế gtgt có tính chất lũy thoái so với thu nhập. Thuế gtgt đánh vào hàng hóa, dịch vụ , người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ là người phải trả khoản thuế đó, không phân biệt thu nhập cao hay thấp đều phải trả số thuế như nhau.

Bên cạnh đó thuế gtgt có thuộc tính lãnh thổ quốc gia. Đối tượng chịu thuế là người tiêu dùng trong phạm vi lãnh thổ quốc gia.

Thuế gtgt được quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế và chính sách thuế Việt Nam.

Tin cũ hơn: