Thông tư thuế giá trị gia tăng

Cập nhật: 10:39 PM, 15/09/2010

Cùng với Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, Bộ tài chính cũng đã ban hàng Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT. Luật thuế giá trị gia tăng và Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.

Thông tư thuế giá trị gia tăng số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính được ban hành nhằm hớng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.

Thông tư thuế giá trị gia tăng số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thay thế các Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính.

Cơ sở kinh doanh đóng tàu có hợp đồng đóng tàu với khách hàng trước ngày Thông tư thuế giá trị gia tăng này có hiệu lực thi hành theo giá đã có thuế GTGT tính theo mức thuế suất thuế GTGT 5% nhưng đến ngày 31/12/2008 chưa hoàn thành, nghiệm thu bàn giao thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho các hợp đồng này. Cơ sở kinh doanh đóng tàu phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế trực tiếp quản lý danh sách các hợp đồng đóng tàu dở dang chuyển sang năm 2009 kèm theo bản sao các hợp đồng trước ngày 31/3/2009.


Thông tư thuế giá trị gia tăng số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính (Download luật - Tải về)

Tin cũ hơn: