Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hàng hóa từ Chi Lê có hiệu lực từ ngày 1/1/2014

Cập nhật: 04:34 PM, 22/11/2013

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Chi Lê (VCFTA)  phải thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa Việt Nam - Chi Lê, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam - Chi Lê theo quy định của Bộ Công Thương.

Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 162 /2013/TT-BTC  về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện VCFTA vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Ngoài ra, để được áp dụng thuế suất VCFTA hàng hóa còn phải đáp ứng đủ các điều kiện Được nhập khẩu từ Chi Lê vào Việt Nam; Được vận chuyển trực tiếp từ Chi Lê đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công Thương và thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư này.
Hàng hóa từ khu phi thuế quan (kể cả hàng gia công) nhập khẩu vào thị trường trong nước để được áp dụng thuế suất VCFTA phải thỏa mãn điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư này và có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam - Chi Lê theo quy định của Bộ Công Thương. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn