Công khai thông tin về hộ kinh doanh nộp thuế có hiệu lực từ ngày 25/06/2014

Cập nhật: 10:03 AM, 03/07/2014

Theo Quyết định số 1474/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, kể từ ngày 25/6/2014, trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương có nhiệm vụ công khai thông tin về hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (hộ khoán). Các nội dung công khai được cụ thể hóa theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 25/6/2014 của Bộ Tài chính.

Theo quy chế, căn cứ vào sổ bộ thuế ổn định hàng năm của hộ khoán đã được duyệt, chi cục thuế lập và in danh sách hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN; danh sách hộ khoán và mức thuế phải nộp chính thức trong năm, gửi cục thuế để thực hiện việc công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và cục thuế, tại chuyên mục “Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán”. Theo đó, các thông tin phải công khai của hộ khoán ổn định tiền thuế thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN bao gồm: Mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính, doanh thu dự kiến trong năm. Đối với các hộ khoán đã xác định mức thuế phải nộp, các thông tin công khai gồm: Mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính, tổng doanh thu trong năm, tiền thuế phải nộp trong năm (tổng số thuế phải nộp và chi tiết theo từng loại thuế khoán phát sinh). Việc công khai thông tin của hộ khoán ổn định tiền thuế được thực hiện trước ngày 30 tháng 1 hàng năm.
Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp, căn cứ vào sổ bộ thuế điều chỉnh, thay đổi, bổ sung hàng tháng, các chi cục thuế lập và in danh sách hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN mới đăng ký thuế trong tháng; danh sách hộ khoán và mức thuế phải nộp của các hộ kinh doanh mới đăng ký thuế trong tháng có phát sinh tiền thuế hoặc hộ khoán có bổ sung điều chỉnh tiền thuế trong tháng, gửi cục thuế để thực hiện việc công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và cục thuế. Cũng giống như các hộ khoán ổn định, thông tin công khai của hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp gồm: mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính, doanh thu dự kiến trong năm. Đối với danh sách hộ khoán và mức thuế phải nộp của các hộ kinh doanh mới đăng ký thuế trong tháng hoặc hộ khoán có bổ sung điều chỉnh tiền thuế trong tháng, ngoài các thông tin trên cần công khai thêm số tiền thuế phải nộp trong năm. Thời điểm công khai thông tin của hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp được thực hiện chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Theo quy trình và cách thức tương tự, thông tin về hộ khoán tạm nghỉ kinh doanh được miễn, giảm thuế; thông tin về hộ khoán nghỉ, bỏ kinh doanh không thông báo với cơ quan thuế cũng được yêu cầu thực hiện công khai chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng.
Để đảm bảo việc thực hiện công khai thông tin chính xác, minh bạch, đúng quy định, và nhất là không làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD bình thường của hộ kinh doanh, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan thuế có trách nhiệm tổng hợp, rà soát, kiểm tra, cập nhật thường xuyên thông tin của các hộ khoán; đồng thời cục thuế, chi cục thuế phải bảo quản, lưu giữ thông tin đã công khai theo quy định của pháp luật./.
Theo TỔNG CỤC THUẾ