Bột giặt Lix lãi trước thuế 6 tháng tăng 50,8%

Cập nhật: 10:41 AM, 26/07/2013

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 35,5 tỷ đồng, trong đó quý II đạt 15,7 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo báo của Công ty, 6 tháng đầu năm lợi nhuận gộp tăng mạnh, cùng với tăng doanh thu đã giúp cho Lix có mức tăng trưởng cao trong kỳ dù cho chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng hơn 22%.

Quý II doanh thu thuần đạt 356,4 tỷ đồng, tăng 7,7%; lợi nhuận gộp đạt 63,4 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 21 tỷ đồng, tăng 27,8% so với quý II năm 2012.

Lũy kế 6 tháng doanh thu thuần đạt 714,1 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận gộp đạt 129,2 tỷ đồng, tăng 31,8%; lợi nhuận thuần đạt 47 tỷ đồng, tăng 50,9% so với 6 tháng đầu năm 2012.

Trong kỳ lãi hoạt động tài chính đóng góp hơn 1,3 tỷ đồng (quý II) và 2,8 tỷ đồng (6 tháng) vào lợi nhuận thuần, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện và lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng.

Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý II và 6 tháng tăng mạnh, đặc biệt quý II đã tăng lên 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2013 Lix đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 85 tỷ đồng. Qua kết quả 6 tháng đầu năm Lix hoàn thành 55,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.