Thu nhập tính thuế

 • Tính thuế TNCN (tính thuế thu nhập cá nhân)

  Thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế được tính theo từng bậc thu nhập và thuế suất tương ứng theo biểu luỹ tiến từng phần, trong đó số thuế tính theo từng bậc thu nhập được xác định bằng thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân của bậc thu nhập nhân (x) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó...

 • Thu thu nhập cá nhân

  Căn cứ Điều 25 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của các nhân không cư trú được xác định như sau..

 • Mẫu thuế TNCN

  Mẫu thuế tncn hiện hành bao gồm 20 nhóm mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 84/2008/TT-BTC  ngày 30 tháng 9 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

 • Thuế cá nhân

  Thuế cá nhân được hiểu là thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân là sắc thuế trực thu đánh vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trong kỳ tính thuế. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn) trong kỳ tính thuế là thu nhập sau khi đã giảm rừ các khoản chi phí liên quan để tạo ra thu nhập..

 • Hoàn thuế tncn

  Cá nhân được hoàn thuế tncn trong các trường hợp sau: Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế;Cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế....

 • Kê khai thuế tncn (khai thuế TNCN)

  Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế tncn như sau...

 • Biểu thuế TNCN

  Biểu thuế tncn lũy tiền từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công.

 • Quy định Cơ quan trả thu nhập kê khai, khấu trừ nộp thuế TNCN hàng tháng

  Cơ quan trả thu nhập tiếp nhận 02 bản đăng ký người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế, sau đó chuyển 01 bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ quan trả thu nhập....

« Trang trước Trang tiếp »

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này