Mức giảm trừ gia cảnh

Cập nhật: 03:23 PM, 13/07/2010

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

-  Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

-  Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

-  Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

TƯ VẤN:

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân, nhằm tính đến hoàn cảnh cụ thể của người nộp thuế. Giảm trừ gia cảnh gồm 02 phần: Phần cho bản thân người nộp thuế và phần cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, theo đó chủ hộ kinh doanh được hưởng mức giảm trừ là 4 triệu đồng/tháng, 48 triệu đồng/năm (không phân biệt có thu nhập cả năm hay chỉ cho thu nhập chịu thuế một số tháng). Mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này