Cơ quan trả thu nhập trong tháng không phát sinh thuế khấu trừ có phải làm tờ khai thuế tháng không

Cập nhật: 09:28 AM, 10/07/2010

Tại công văn số 2970/TCT-TNCN ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Tổng cục Thuế hướng dẫn việc khai thuế tháng và khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ( TNCN) đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập, như sau:

1. Về khai thuế tháng:

- Tại tiết 2.1.1,điểm 2, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai thuế tháng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập như sau:

” Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm 1 mục II phần D nêu trên có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong tháng nếu có phát sinh việc khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện kê khai hàng tháng theo mẫu số 02/KK-TNCN (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công ) và nộp tờ khai cho cơ quan thuế theo qui định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thời chưa phải khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.

- Tại tiết 2.1.2 điểm 2 Mục II Phần D của Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên qui định:

” Trường hợp hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai theo quí. Thời hạn nộp tờ khai theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quí sau.”

Đề nghị các Cục thuế hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trả thu nhập trên địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính.

2. Về quyết toán thuế:

Tại tiết 2.1.3, điểm 2,Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập như sau:

” Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo qui định cụ thể sau:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này và các bảng kê chi tiết sau:

+ Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, không phân biệt thu nhập đã đến mức phải nộp hay chưa phải nộp thuế..

+ Bảng kê thu nhập chịu thuế thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho lao động không ký hợp đồng lao động theo mẫu số số 05/BK-TNCNTin cũ hơn:

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này