Chuẩn mực kế toán số 04 - TSCĐ vô hình

Cập nhật: 06:18 PM, 06/07/2010

1. Định nghĩa về TSCĐ vô hình

Tài sản cố định vô hình: Là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sử dụng, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

Các doanh nghiệp thường đầu tư để có các nguồn lực vô hình để xác định được nguồn lực vô hình có thỏa mãn đinh nghĩa TSCĐ vô hình hay không cần phải xem xét các yếu tố: Tính có thể xác định được, khả năng kiểm soát nguồn lực và tính chắc chắn của lợi ích kinh tế trong tương lai.

2. Các nội dung cụ thể, gồm:

- Ghi nhận và xác định giá trị ban đầu TSCĐ vô hình;

- Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình trong từng trường hợp;

- Ghi nhận chi phí;

- Chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu TSCĐ vô hình;

- Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu TSCĐ vô hình;

- Khấu hao TSCĐ vô hình;

- Giá trị thanh lý của TSCĐ vô hình;

- Xem xét lại thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình;

- Nhượng bán và thanh lý TSCĐ vô hình.

Chuẩn mực kế toán số 04.

Xem toàn bộ nội dung chuẩn mực (Download - Tải về).® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này